கழுத்து வலி மற்றும் தோள்பட்டை வலி ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் இதற்கான தீர்வு.
Translate »