மணமக்களை  வாழ்த்தும் போது அக் ஷதை இடுவது ஏன்?
Translate »