ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2020 மற்றும் வைக்கும் முறை..!

by admin


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் மற்றும் வடமொழி பெயர்கள்(Tamil kulanthaigal peyar): குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைப்பது வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகும். இந்த பெயரானது தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் பெரியவர்களாகி வாழ்க்கையின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் வெளி உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்ட கூடியதாகும்.

பள்ளியில் சேர்ப்பது முதற்கொண்டு, பிற்காலத்தில் அவர்கள் வேலைக்கு செல்வது முதல் அவர்களை தனியாக அடையாளம் காட்டுவது இந்த பெயர் தான்.

சரி பிறந்த குழந்தை பெயர் முதல் எழுத்து எது, குழந்தையின் நட்சத்திரப்படி குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி, பெயர் வைக்கும் முறை போன்றவற்றை பற்றி இந்த பகுதியில் நாம் படித்தறிவோம் வாங்க..! சரி பிறந்த குழந்தை பெயர் முதல் எழுத்து எது, குழந்தையின் நட்சத்திரப்படி குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி, பெயர் வைக்கும் முறை போன்றவற்றை பற்றி இந்த பகுதியில் நாம் படித்தறிவோம் வாங்க..! சரி பிறந்த குழந்தை பெயர் முதல் எழுத்து எது, குழந்தையின் நட்சத்திரப்படி குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி, பெயர் வைக்கும் முறை போன்றவற்றை பற்றி இந்த பகுதியில் நாம் படித்தறிவோம் வாங்க..!

குழந்தை பெயர்கள் பட்டியலில் இங்கு ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர் தேடல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி ?
ஆண் குழந்தை பெயர் வைப்பது எப்படி – ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல்பெண் குழந்தை பெயர் வைப்பது எப்படி (pen kulanthai peyargal)
அ வரிசையில் உள்ள ஆண் பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
அரசிறைவன்அகவெழிலி
அரசுஅகரம்
அரசன்அகரயாழினி
அரசப்பன்அகரமுதல்வி
அரங்கநாயகன்அகவழகி
அமுதினியன்அமுதயாழினி
அமுதிஅகத்தினியாழ்
அமுதன்அடலெழில்
அமுதவாணன்அங்கயற்கண்ணி
அமுதமொழிஅமிழ்தம்
அமுதமகன்அமிழ்தநேயள்
அமுதநிலவன்அமிழ்து
அமுதநாயகன்அமுதக்கடல்
அமுதநம்பிஅன்புமலர்
அமிழ்தநேயன்அமுதினி
அமிழ்தன்அரங்கநாயகி
அமிழ்துஅரசம்மை
அதியன்அமுதநங்கை
அதியமான்அமுதமகள்
அதிநுட்பன்அமுதநாயகி
அணிநிழலன்அமுதநிலா
அடற்றகையன்அரசிறைவி
அடலெழிலன்அரசி
அங்கயற்கண்ணன்அமுது
அகவெழிலன்அமிழ்தவல்லி
அகவழகன்அமுதமொழி
அகந்தூய்மையன்அருள்மொழி
அகத்தூய்மையன்அமுதவாணி
அகத்தினியன்அகன்முகிலி
அகரமுதல்வன்அணிநிழல்
அகரன்அடற்றகை
அருள்மொய்ம்பன்அரசெழிலி
அருள்மகன்அருள்மொய்ம்பு
அருள்நிலவன்அருள்மகள்
அருள்நம்பிஅருள்நிலவு
அருள்மணிஅருள்நங்கை
அருளன்அருள்மணி
அருவினையான்அருள்
அருவித்தமிழன்அருவினையாள்
அருவிச்செல்வன்அருவித்தமிழ்
அருமறையன்அருவிச்செல்வி
அரும்பன்அருமறை
அருந்தேனவன்அரும்பு
அருந்தமிழன்அருந்தேனவள்
அருண்மொழிஅருந்தமிழ்
அருட்தேன்மகன்அருட்தேன்மகள்
அருட்செல்வன்அருட்செல்வி
அருட்சுடர்அருட்சுடர்
அருட்கையன்அருட்கை
அருட்குயிலன்அருட்குயில்
அருட்கண்ணன்அருட்கண்ணி
அருஞ்சுடர்அருஞ்சுடர்
அருங்குயிலன்அருங்குயில்
அருங்குன்றன்அருங்குன்று
அருங்குணக்குன்றன்அருங்குணக்குன்று
அருங்கலையரசன்அருங்கலையரசி
அரியவன்அரியவள்
அரிமாத்தமிழன்அரிமாத்தமிழ்
அரசெழிலன்அரிமாச்செல்வி
அரிமாச்செல்வன்அரிமா
அழகுமகன்அறிவினை
அறநம்பிஅறநெறி
அழகுநிலவன்அழகுமகள்
அறிவுக்கதிர்அளவறிந்தால்
அறிவுக்கரசன்அறனறிந்தாள்
அழகியநம்பிஅழகுத்தமிழ்
அழகெழிலன்அழகோவியா
அறநெறியன்அழகுநிலவு
அறவினையான்அருளொளி
அறனறிந்தான்அழகியநங்கை
அளவறிந்தான்அழகுக்கண்ணி
அழகுநிலவன்அழகெலி
அறவினையான்அறங்கை
அறனறிந்தான்அழகுமயில்
ஆ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
ஆ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஆசைமதியன்ஆசைமதி
ஆசைக்கதிரவன்ஆசைக்கதிர்
ஆசைக்குயிலன்ஆசைக்குயில்
ஆசைத்தமிழன்ஆசைத்தமிழ்
ஆசையமுதன்ஆசையமுது
ஆடல்மதியன்ஆடல்மதி
ஆடல்நாயகன்ஆடல்நாயகி
ஆடல்நிலவன்ஆடல்நிலா
ஆடல்தென்றல்ஆடல்தென்றல்
ஆடலரசன்ஆடலரசி
ஆடலமுதன்ஆடலமுது
ஆடலழகன்ஆடலழகி
ஆட்லெழிலன்ஆடலெழிலி
ஆடற்கண்ணன்ஆடற்கண்ணி
ஆடற்கலையரசன்ஆடற்கலையரசி
ஆற்றலினியன்ஆற்றலினியாள்
ஆற்றல்வாணன்ஆற்றல்வாணி
ஆற்றல்நாயகன்ஆற்றல்நாயகி
ஆற்றலொளிஆற்றல்மொழி
ஆற்றலெழிலன்ஆற்றலெழிலி
ஆற்றலழகன்ஆற்றலழகி
ஆற்றல்குன்றன்ஆற்றலருவி
ஆற்றலரசுஆற்றலரசி
ஆற்றல்செல்வன்ஆற்றல்செல்வி
ஆற்றல்குமரன்ஆற்றல்குமரி
ஆற்றல்அறிவுஆற்றல்கனி
ஆழியரசன்ஆழியறசி
ஆழித்தமிழன்ஆழித்தமிழ்
ஆழிக்கதிர்ஆழ்மதி
ஆளுந்தமிழன்ஆளுந்தமிழ்
ஆளவந்தான்ஆளவந்தாள்
ஆவற்செல்வன்ஆவற்செல்வி
ஆவலரசன்ஆவலரசி
ஆவல்நம்பிஆவல்நங்கை
ஆராவமுதன்ஆராவமுது
ஆர்வலன்ஆர்வலள்
ஆதிரையன்ஆதிரை
ஆதியெழிலன்ஆதியெழிலி
ஆதியனியன்ஆதியினியாள்
ஆதியறிவன்ஆதியன்பு
ஆதியன்பன்ஆதியறிவு
ஆதியருட்செல்வன்ஆதியருட்செல்வி
இ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
இ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்இ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
இசைக்கண்ணன்இசைக்கண்ணி
இசைக்கதிரவன்இசைக்கதிர்
இசைக்கலையரசன்இசைக்கலையரசி
இசைக்கினியன்இசைக்கினியாள்
இசைக்குமரன்இசைக்குமரி
இசைக்குயிலன்இசைக்குயில்
இசைக்குன்றன்இசைக்குன்று
இசைச்செல்வன்இசைச்செல்வி
இசைத்தமிழன்இசைத்தமிழ்
இசைத்தேன்மகன்இசைத்தேன்மகள்
இசைநம்பிஇசைநங்கை
இசைநிலவன்இசைநிலா
இசைநெறியான்இசைநெறியால்
இசைநேயன்இசைநேயாள்
இடனறிந்தான்இடனறிந்தாள்
ஈ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
ஈ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்ஈ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஈகவரசன்ஈகவரசி
ஈகையன்ஈகை
ஈகைச்செல்வன்ஈகைச்செல்வி
ஈகைத்தென்றல்ஈகைத்தென்றல்
ஈகைநிலவன்ஈகைநிலா
ஈகையரசன்ஈகையறசி
ஈதலரசன்ஈத்துவப்பாள்
ஈழஅன்பன்ஈதலரசி
ஈழஅரிமாஈழஅன்பு
ஈழஅரசன்ஈழஅரிமா
ஈழஇனியன்ஈழஇனியாள்
ஈழஓவியன்ஈழஓவியா
ஈழகுடிமகன்ஈழக்குடிமகள்
ஈழக்குமரின்ஈழக்குமரி
ஈழக்குயிலன்ஈழக்குயில்
ஈழச்சுடர்ஈழ்ச்சுடர்
ஈழச்செல்வன்ஈழச்செல்வி
ஈழத்தம்பிஈழத்தங்கை
ஈழத்தமிழன்ஈழத்தமிழ்
உ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
உ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்உ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
உடையநங்கை உடையநம்பி 
உண்மைத்தமிழ் உண்மைத்தமிழன் 
உணர்வரசி உணர்வரசன் 
உணர்வழகி உணர்வழகன் 
உணர்வுத்தமிழி உணர்வுத்தமிழன் 
உணர்வுநேயாள் உணர்வுநேயன் 
உதியள்உதியன் 
உயர்தமிழ் உயர்தமிழன் 
எ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
எ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்எ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
எறிவேலன்என்னிலா
என்மாறன்என்னிலவு
எரிகதிர்எழிலழகி
எழிற்சேரன்எழிலறிவு
எழிற்சோழன்எழில்வாணி
எழிற்பூவன்எழிற்கொடி
ஏ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
ஏ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்ஏ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஏரகன்ஏரெழில்
ஏர்ச்செழியன்ஏரெழிலி
ஏர்ச்சேரன்ஏர்மகள்
ஏர்முதல்வன்ஏர்மதி
ஏர்மருதன்ஏர்மயில்
ஏர்த்தேவன்ஏழிசைவல்லி
 வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
 வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
கனியன்கபிலாஸ்ரீ 
கமலேஷ்கபினா
கதிர்கல்பனா
கபிலேஸ்கமலினி
ச வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
 ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2020 ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2020
சாத்விக்சங்கமித்ரா
சதானந்தசங்கமித்ரை
சஹஜ்சான்விகா
சஹஸ்சம்யூக்தா
சஜித்சமீரா
சம்ரித்சாகரிகா
சஞ்சய்சாக்ஷி
சஞ்சீவ்சாதனா
சர்வஜித்சாத்வீகா
 சி வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
 சி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் சி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
சிங்காரவேலன்சித்திரக்கதிர்
சித்தார்த்சித்திரச்சுடர்
சித்தன்சித்திரநேயம்
சித்திர எழிலன்சித்ரலேகா
சித்திரன்சிமிதா
சிரஞ்சீவிசிருஷ்டி
சிவதனுசிநேஹா
சிவநேயன்சிந்தனைமதி
சித்திரவாணன்சிவந்தி
 வ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..! tamil peyargal ..!
 வ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் / tamil peyargal வ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் / tamil peyargal
வம்சிவர்ஷா
வருண்வர்ஷினி
வர்மன்வன்யா
வரதன்வகிஷா
வர்ஷன்வருணா
வசந்தன்வந்தனா
வசியன்வர்நிஷா
வருனேஷ்வர்ஷனா
வண்ணநிலவன்வர்ஷிகா
வடமொழி குழந்தை பெயர்கள்
வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள்வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள்
வடமொழி எழுத்து பெயர்கள் (vadamozhi tamil peyargal)
அகாதிபஜீவனத்தினி
அசுகரன்ஜீவிகா
அஜகரன்ஜீவிதா
அனுகரன்ஜோகிந்தரா
அவகரன்ஜோதிகா
அஸிகரன்ஜோதிர்மயி
ககாதிபஜோதிலட்சுமி
கஜகரன்ஜோத்ஸ்னா
கடகரன்ஜோவிதா
கணாதிபஜோஷிகா
சசதரன்ஜோஷிதா
சசிகரன்தக் ஷிணேஷ்வரி
சசிதரன்தரணீந்திரா
சவிகரன்தாரிகா
சுககரன்தாருனிகா
தினகரன்ரித்திகா
நகதரன்ரிம்மா
நசிகரன்ரியா
பசுகரன்ரிஷிகா
மதுகரன்ரிஷிமா
மஹிதரன்ரிஷ்மிதா
யங்கேஸ்வரன்ஸோமயா
யஷ்வந்த்ஹரிஅக்சா
யாதவ்ஹர்மேந்திரா
யாதுனந்தன்ஹர்ஷினி
யுவன்ஹர்ஷேத்திரா
யுவராஜ்ஹிதேந்திரா
யோகநந்தன்ஹிந்தோலா

Related Posts

Leave a Comment

Translate »