பாக்டீரியா, வைரசை அழிக்கும் உப்பு நீர்
Translate »